Aktuální  týdenní  program  života  farností  Přerova

 

Neděle  28.5.2017

 

7. neděle velikonoční

7:30

Šířava

Mše svatá – Za + rodinu Zemkovu

Každou neděli po deváté mši je posezení na faře u kávy a čaje. Od 10:00 do 10:30 je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí

– Za rodinu Gromanovu, Jurášovu, Stloukalovu a DO

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za živou a + rodinu Pisarčikovu a Rembošovu, obojí rodiče a DO

15:00

U nemocnice

Mariánská pobožnost u kapličky pod nemocnicí

16:00

Sonus

Schůzka animátorů mládeže děkanátu

18:00

Přerov

Májová pobožnost

18:30

Přerov

Mše svatá – Za farníky

19:30

Sonus

Příprava mládeže na biřmování

Pondělí  29.5.2017

 

Pondělí po 7. neděli velikonoční

8:00

Přerov

Mše svatá – Na vlastní úmysl

Každé pondělí od 9:00 je na Sonusu setkávání pro seniory SPOLU Oblastní charity Přerov.

18:00

Šířava

Májová pobožnost

18:00

Předmostí

Mše svatá

 Úterý   30.5.2017

Památka sv. Zdislavy

8:00

Přerov

Mše svatá – Na úmysl dárce

Každé úterý v 16:00 na Sonusu je kontaktní den Maltézské pomoci.

16:00

Sonus

Setkání společenství křesťanských žen

18:00

Šířava

Májová pobožnost a společenství modlitby růžence

 Středa  31.5.2017

Svátek Navštívení Panny Marie

 

Kopeček

Pouť seniorů na Svatý Kopeček: Mše svatá v 9:00.

Každou středu v 9:00 na Sonusu je Sedmikrásek pro maminky s dětmi.

8:00

Přerov

Mše svatá

15:30

Fara

Modlitba za Charitu

18:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi

18:00

Přerov

Poslední májová pobožnost

18:30

Přerov

Mše svatá – Za rodinu Sabolovou a Beníčkovou a příbuzné

Čtvrtek  1.6.2017

Památka sv. Justina, mučedníka

8:00

Přerov

Mše svatá

 

8:45

Přerov

Úklid kostela, skupina „A“

17:30

Sonus

Katecheze pro dospělé

19:30

Fara

Modlitby matek

 Pátek   2.6.2017

Pátek po 7. neděli velikonoční

8:00

Přerov

Mše svatá

 Každý pátek je na Sonusu v 16:00 zkouška dětské scholy a v 18:45 zkouška farního sboru. Zkouška sboru v Předmostí je v 17:00.

16:00

Přerov

Příležitost ke svatodušní svaté zpovědi 16:00 – 18:00

16:00

Přerov

Tichá adorace 16:00 – 18:25

18:30

Přerov

Mše svatá – Za živou a + rodinu Kubovu, Tomaníkovu a Kubíčkovu

 

Rajnochovice

Víkend biřmovanců v Rajnochovicích

 Sobota  3.6.2017

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

8:00

Přerov

Mše svatá – Na poděkování za šťastný návrat dětí z ciziny s prosbou

                    o další Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

 

9:00

Přerov

Velký úklid kostela

17:30

Předmostí

Mariánské večeřadlo

18:30

Přerov

Svatodušní vigilie: Mše svatá – Za farníky

19:30

Přerov

Svatodušní vigilie: Modlitby vigilie

Neděle  4.6.2017

 

Slavnost Seslání Ducha svatého

7:30

Šířava

Mše svatá – Za obojí + rodiče, sourozence z obou stran a za živou rodinu

Každou neděli po deváté mši je posezení na faře u kávy a čaje. Od 10:00 do 10:30 je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá – Za manžela Jiřího Fibicha a celou živou a + rodinu

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za vnoučata, jejich rodiče a prarodiče

12:00

Sonus

Farní oběd

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + manžela, rodiče a sestru

 Další informace:

www.farnostprerov.cz  

Začátek přípravy rodičů na křty dětí – Pondělí 5.6. Sonus 16:00.

Náboženství pro dospělé – Pondělí 5.6. Předmostí 18:45.

Mše svatá pro školní děti – Středa 7.6. Přerov 18:30.

Úklid kostela, skupina „C“ – Čtvrtek 8.6. Přerov 15:00.

Příprava dospělých na biřmování – Čtvrtek 8.6. Sonus 17:30.

Mše svatá v Dluhonicích – Čtvrtek 8.6. Dluhonice 17:30.

Zkouška scholy dospělých – Čtvrtek 8.6. Sonus 19:00.

Noc kostelů – Pátek 9.6. Program: www.nockostelu.cz

Schůzka ministrantů – Sobota 10.6. Sonus 9:00.

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje – Neděle 11.6. Předmostí 9:45.

Příprava mládeže na biřmování – Neděle 11.6. Sonus 19:30.

Farní prodejna je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00.

 

Ohlášky v neděli 28. 5. 2017

 

 Přerov a Předmostí: 

·       Přečíst svátky tohoto týdne.

·       Mariánská pobožnost u kapličky pod nemocnicí je dnes odpoledne v 15:00.

·       Pouť seniorů na Svatý Kopeček bude ve středu. Více informací najdete na plakátcích a v časopise.

·       Modlitba za Charitu bude ve středu v 15:30 v kapli na faře.

·       Svatodušní svatá zpověď bude v pátek od 16:00 do 18:00 v kostele sv. Vavřince. Budou zpovídat tři kněží. Využijte možnosti připravit se na slavení Letnic.

·       Svatodušní vigilie bude v sobotu večer. Nejdříve bude v 18:30 mše svatá a po ní v 19:30 bude vigilie pokračovat modlitbami, biblickými čteními a adorací. Všechny zveme.

·       Farní oběd bude příští neděli v 12:00 na Sonusu. Všechny zveme. Přihlásit se můžete ještě dnes po mši svaté v zákristii nebo zítra během dne v prodejně na faře.

·       Noc kostelů bude v pátek 9. června večer. Celý program najdete na letáčcích, které si můžete vzít pro sebe nebo je také dát svým známým jako pozvání na tuto akci.

 

 Přerov: 

·       Minulou neděli se ve sbírce na opravu kaple sv. Jiří vybralo 28.000,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Příští neděli bude sbírka na církevní školy.

·       Poslední májová pobožnost bude ve středu v 18:00 v kostele sv. Vavřince.

·       Velký úklid kostela sv. Vavřince bude v sobotu po ranní mši svaté od 9:00. O pomoc prosíme zvláště muže.

·       Po zapisování úmyslů na mše svaté je ještě hodně termínů volných. Takže zůstává možnost zapsat si úmysly na mše v prodejně na faře.

·       Po deváté: Teď po mši svaté všechny zveme na faru k posezení u kávy a čaje.

 

 Předmostí: 

·       Minulou neděli se ve sbírce na primici vybralo 8.800,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Příští neděli bude sbírka na církevní školy.

·       Mariánské večeřadlo bude v sobotu v 17:30.