Kronika (Stalo se)

Jesličky mezi námi

Svatý František Assiský neboli Serafinský sice postavil první jesličky, avšak nebyli to jeho synové, františkáni, kteří u nás šířili jako první tento jímavý vánoční zvyk, nýbrž jezuité. Podnětem k našim jesličkám byly pozdně středověké vánoční hry, jež byly záležitostí často rozpustilých žáků, avšak právě do nich byl pojat také úkon vkládání „Ježíška“ do kolébky a jeho kolébání za veselých projevů a rejů skoro tanečních. Tak tomu bylo i u nás v katolické době předhusitské.

Duchovní obnova pro mládež

V sobotu 26. 3. 2011 se na Sonusu konala duchovní obnova pro mladé na téma Vztahy k člověku a Bohu. Duchovní obnovou nás provázel P. Michal Šálek, který měl několik promluv, byl prostor ke ztišení, svátosti smíření a prožili jsme adoraci a mši svatou. Dověděli jsme se, že máme tři základní vztahy člověka: vztah k Bohu, k druhým lidem a sám k sobě.

Pozdrav z Konviktu

Milí farníci,

Bratrstvo svatého Josefa v Přerově

Všimli jste si někdy při čtení životopisu sv. Jana Sarkandra, že v mukách tortury opakovaně „vzýval svatá Jména Ježíš, Maria, Anna“ a ne „Ježíš, Maria, Josef“? Dnes přitom můžete zkomolenou střelnou modlitbu „šmarjájozef“ slyšet i od úplných ateistů.

Koncert v Říkovicích

 Dne 2. ledna ve 14 hodin se uskutečnil v chrámu Páně sv. Anny v Říkovicích IV. benefiční koncert. Výtěžek z tohoto koncertu je věnován na opravu farních varhan, které byly obnoveny po padesáti letech roku 2009. Na koncertě zazněly světoznámé skladby, jako je slavnostní Te Deum od M. A. Charpentiera, Stille Nacht, heilige Nacht od Franze Grubera, nebo tradiční české koledy. Písně doprovázely dvě trumpety, tuba a varhany. Díky patří Vítku Adamíkovi, Ondřeji Fojtů a Václavu Slivkovi, kteří na koncertě vystupovali a především Vám všem, kteří jste se zúčastnili.

Betlémští pastýři

 

Na svátek Narození Páně 25.12.2010 se ve farnosti Říkovice konalo vánoční představení Betlémští pastýři.

K potěšení Jezulátka, děvčátko Klárka vyzvala děti, aby si zahrály na pastýře. A tak hra začala.

Představujeme vám nového kazatele ČCE

Vážení a milí čtenáři, chtěli bychom Vám představit nového laického kazatele ČCE, přerovského kurátora, pana Vladimíra Doška.

Řekněte nám něco o sobě. Kdo jste, odkud pocházíte, co děláte?

Lednové ekumenické modlitby za jednotu křesťanů

„Něco se děje.“ Milí přátelé v Kristu, touto větou komentoval jeden bratr celkovou atmosféru lednových Ekumenických modliteb za jednotu křesťanů, které se uskutečnily v našem městě ve dnech 10. - 12. 1. 2011 (v prostorách AS, ČCE a CČSH).

Dávám mu za pravdu: Něco se skutečně děje. Děje se, uskutečňuje se niterná prosba vycházející přímo z Ježíšova srdce: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi dal mně, aby byli jedno jako my.“ (Jan 17,11).

Tříkrálová sbírka 2011

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky činí 670 905 Kč, což je o 45 tisíc víc než v loňském roce. Letos koledovalo celkem 151 skupinek ze 36 obcí. V samotném Přerově koledovalo 41 skupinek a výtěžek činil 127 293Kč, tj. o 33 tisíc víc než vloni. Celkem se v olomoucké diecézi vybralo cca 19 913 000 Kč a za celou Českou republiku 51 861 000 Kč.

Ohlédnutí

Ve čtvrtek 2. prosince v podvečer proběhla v Přerově malá ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA. Téma tohoto podvečera - VNITŘNÍ SVOBODA - otevřel otec Pavel Hofírek na mši svaté v kostele. Po malém občerstvení na Sonusu pak v úvahách nad vnitřní svobodou člověka pokračovala Františka Böhmová. Z promluvy vybírám pár myšlenek, které mě oslovily: „Když roste víra, naděje a láska, získáváme vnitřní svobodu. Příčiny nesvobody jsou v našem srdci. Jsme vězni strachu a sobectví, máme tam málo místa pro víru, naději a lásku.

Prihlásit se k odběru Kronika (Stalo se)