Život v Duchu Svatém

Tento seminář slouží k prohloubení duchovního života skrze četbu Písma svatého a osobní modlitbu.

Katecheze a jednotlivá setkání na sebe navazují a budou pro dospělé vždy v neděli v 17 hod., pro mládež v pátek po večerní mši svaté, vždy na centru Sonus v Přerově. Délka jednotlivých setkání je cca 1,5 hodiny.

Podle počtu přihlášených a po domluvě je možné seminář sloučit v jeden termín.

 

Termíny a témata setkání: dospělí (mládež)

  23. 9. Přípravné a úvodní setkání

  30. 9. (28. 9.) Bůh, který je ti otcem (ale i matkou), miluje tě zcela osobně

  7. 10. (5. 10.) Ježíš tě spasí a osvobodí

14. 10.   (12. 10.)Ježíš je Pánem tvého života

21. 10.   (19. 10.) Ježíš tě povolává za svého učedníka

28. 10.   (26. 10.)  Ježíš naplňuje Svatým Duchem

Pátek   26. 10. Bohoslužba pokání a smíření

(od 16 do 18 hod. mohou účastníci vykonat zpověď)

  4. 11. (2. 11.) Duch Svatý ti dává dary a milosti

11. 11.   (9. 11.) Duch Svatý tě včleňuje do Těla Kristova

18. 11.   (16. 11.) Duch Ježíše ti dává schopnost nést ovoce

Sobota 17. 11. Modlitba za vylití Ducha Svatého (od 9 hod.)

25. 11. Bohoslužba rozeslání (17.00 hod)

 

Cílem je prohloubení osobního vztahu k Ježíši Kristu - cestou k tomuto cíli je skrze denní, alespoň desetiminutové ztišení při četbě Písma svatého (nejlépe NZ). Druhým cílem je oživení společenství církve - cestou je společná modlitba, katecheze, sdílení se na této cestě, možností je vytvoření modlitební skupiny (v Přerově jsou již dvě modlitební společenství vzešlá z tohoto kurzu, která se aktivně podílejí na běžném životě farnosti)

Seminář není ani zážitkový ani naukový ani seznamovací s křesťanským učením. Nedozvíte se zde nové teologické úvahy, nepůjde o nové zážitkové metody jak se přiblížit k Bohu, nebude seznamovat se základními věcmi křesťanství. Seminář je pomůckou vedoucí k pravidelné denní osobní modlitbě a osobnějšímu vztahu ke Kristu.

Předpokladem k účasti na semináři je touha žít podle učení církve, kam patří snaha o pravidelnou účast na nedělních bohoslužbách, přijímání svátostí nebo touha po nich, přijetí svátosti křesťanské dospělosti - biřmování a pro manžele církevní sňatek nebo touha dát věci manželství do pořádku, nakolik je to možné. V případě některých nesrovnalostí či dotazů k předpokladům účasti na semináři kontaktujte, prosím, kněze, otce Radka.                                   P. Radek Sedlák

Ostatní třídění: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: