Emeritní papež Benedikt XVI. slaví své 90. narozeniny

Věku 93 let se dožil papež Lev XIII. Tento rok jsme se dočkali narozenin emeritního papeže Benedikta XVI., který slaví své 90. narozeniny na slavnost Vzkříšení Páně 16. dubna. Můžeme tedy říci, že je druhým nejstarším papežem za dva tisíce let, byť již „v důchodu“. Rád bych životní jubileum tohoto Božího muže přiblížil malou reflexí. Začneme však od někoho jiného. Kdo z nás by neměl živou vzpomínku na papeže, dnes už svatého, Jana Pavla II. Tento světec oslovoval každý národ a každou věkovou skupinu svou opravdovostí, statečností a entuziasmem. Nikterak, že by tyto vlastnosti chyběly jeho předchůdcům, to ne. Ale charisma tohoto Božího muže bylo zkrátka nepřehlédnutelné. Okruhy jeho zájmu byly široké. Přes sport, lyže a turistiku (Víme, že jako papež tajně opustil Vatikán, aby se dostal zcela nepozorován do svých milovaných hor.), divadlo, básně, až po filozofii.

V úřadu prvního z apoštolů byl dvacet sedm let. Všem bylo patrné, že jeho nástupce to nebude mít lehké. Stal se jím osmasedmdesátiletý Joseph Ratzinger. Jeho jméno mělo váhu. Někteří ho nazývali „Panzer Kardinal“, jiní „Kerberos“. Tento strážce katolické morálky se jevil jako úplně odlišný od svého předchůdce. Když pohlédneme na charismatického Jana Pavla II. a poněkud zdrženlivého Benedikta XVI., vidíme nepřehlédnutelný rozdíl. Mají tyto dvě odlišné osobnosti něco společného? Bezesporu. Jejich blízký vztah lemovalo silné přátelství, pramenící z hledání Pravdy a lásky k Pravdě. Ne náhodou znělo heslo Benedikta XVI.: „Cooperatores veritatis,“ neboli „spolupracovníci pravdy“, který pochází z 3. listu Janova. Ještě v biskupské službě si tito přátelé dopisovali a navzájem vyměňovali své reflexe na poli teologie a filozofie. Jan Pavel II. měl přečtenou knihu přednášek profesora Ratzingera Úvod do křesťanství, ke které vzbudil značné sympatie. Vraťme se ale na úplný začátek našeho příběhu...

Bylo to na Bílou sobotu brzy ráno. Psal se 16. duben a kalendář ukazoval rok 1927. Pole Marktlu byla zavátá sněhem. Řeka Inn byla pokryta tenkou vrstvou ledu a chladný vítr zvědavě přihlížel narození třetího dítěte rodiny Ratzingerových. Nikdo z přítomných nemohl tušit, že právě narozený Joseph bude vybrán k tak náročné službě. O téměř osmdesát let později stane v čele církve jako 265. následník apoštola Petra, první mezi biskupy. Obec Marktl am Inn je vzdálena asi šedesát pět kilometrů od Pasova. Již podruhé a po sobě byl papež vybrán ze země sousedící s naší krásnou vlastí. Narodil se do doby, která nebyla nijak snadná, a dospívání prožíval v teroru druhé světové války. Tatínek pocházel z tradiční zemědělské rodiny, povoláním četník a maminka pocházela z malého městečka Rimstig, povoláním kuchařka. Krátce po narození se rodina musela přestěhovat do městečka Traunstein, kde malý Joseph prožívá dětství a dospívání. Leží asi 30 kilometrů od Salzburgu, domova spjatého s jeho milovaným Mozartem. Na městečko Traunstein Benedikt XVI. ve své knize „Aus meinem Leben“ vzpomíná s největší vděčností. Situace však přestala být klidnou idylou. Hitler rozpoutal celosvětovou válku, která si žádala každého chlapce staršího 14 let. Povinná účast v Hitlerjugend byla proti srsti rodině Ratzingerových, proto i otec předčasně požádal o uvolnění z pracovního poměru, aby se nemusel účastnit těchto „zvěrstev“ jako četník. Mladý Joseph „z domova věděl, že člověk se má řídit a jednat podle slova Božího a podle evangelia. Na veřejnosti zatím narůstal stále nepřátelštější vztah nacistického režimu ke křesťanství a zvláště ke katolické církvi. Světlo do této situace mu vnášela pevná víra a naděje v Krista, kterou mu spolu s oddaností církvi a liturgii svým životním příkladem vštěpovali jeho rodiče.“ Začínal objevovat krásu poezie a ve čtrnácti letech začínal skládat bázně v řečtině, prohluboval svou znalost z oblasti posvátné hudby a svaté liturgie. Hudba byla v rodině Ratzingerových denním chlebem. On stejně jako jeho bratr Georg tráví rádi svůj volný čas u piána. Jeden z členů papežské domácnosti vzpomíná, jak Benedikt XVI. hraje na klavír klasiky, zatímco na klíně mu sedí kočka. Můžeme říci, že kočka je hned po člověku jeho nejbližším tvorem. Často byl spatřován, jak se sklání ke kočkám a krmí je na cestě ze svého bytu do Kongregace pro nauky víry. Přiznává, že s sebou v tašce nosíval vždy nějaký pamlsek.

Před Vánocemi roku 1945 tak jako jeho bratr vstoupil do kněžského semináře ve Freisingu, jednoho z nejstarších měst a centru Bavorska. Je zde pohřben svatý Korbinián. Ratzinger v něm spatřoval kus své cesty. Neboť když byl svatý Korbinián na cestě do Říma, přepadl ho medvěd. Korbinián určitou nadpřirozenou milostí zapůsobil na medvěda. Ten se musel podvolit a všechna jeho zavazadla nést na hřbetě až do Říma. Pak byl propuštěn. Nikterak, že by Ratzinger válčil s medvědy. Ale čekala ho stejná cesta z Freisingu do Říma, odkud se už nevrátil. Část erbu papeže Benedikta tvoří právě medvěd se zavazadly na hřbetě, který je v erbu města Freisig, stejně jako v levém poli Maur, který je v erbu arcidiecéze Mnichov a diecéze Freisig.

Zde byl také vysvěcen spolu s bratrem Georgem a dalšími seminaristy na Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla 29. června 1951 kardinálem von Faulhaberem. Svou primici prožíval v krásném kostele v Traunsteinu on i Georg. Co se týče sourozenců, sestra Maria Ratzinger zemřela roku 1991. Zůstala svobodnou a do konce svého života pečovala o byt svého bratra Josepha coby kardinála. Bratr Georg nyní žije v Řezně a dožívá se krásného věku 93 let. Po své primici byl mladý novokněz Joseph určen na rok pro službu kaplana v předměstí Mnichova. Píše, že si nikdy neudělal autoškolu, a tak aby stihl vyučovat náboženství a na jiném místě sloužit mše svaté, musel přes Mnichov jezdit na kole.

Jeho intelektuálního nadání si všiml biskup, který ho z Mnichova povolal do Freisingu, aby zde vyučoval na univerzitě. Studenti, které vyučoval, vzpomínají, že při jeho přednáškách byly auly plné. Získal si srdce studentů hned několik způsoby. Zatímco jiní profesoři hledali úskalí, kde má student mezery, Ratzinger měl systém jiný. Nesnažil se studenta nachytat, ale doptával se na oblast, kterou znal, aby prohluboval jeho znalosti a šel více a více k podstatě, než ke množství. Jiní studenti vzpomínají, jak je jejich mladý profesor zval k sobě do bytu na večeře, u kterých diskutovali nad teologickými otázkami. Se svými studenty se jednou ročně setkává dodnes. A tak pozvolna začala akademická kariéra Josepha Ratzingera. Roku 1953 obhájil na univerzitě v Mnichově doktorát z teologie svou prací nazvanou „Lid Boží a obec Boží v nauce sv. Augustina o církvi.“ Augustin se nevyhnutelně zapsal do jeho života. A když byl Benedikt dotazován, co by si vzal na pustý ostrov, odpověděl: „Bibli a Vyznání od Augustina“. Jeho první kroky po volbě na Petrův stolec vedly do Pávie v severní Itálii (asi 30 km od Milána), aby si vyprosil milosti u hrobu tohoto světce.                                                                             Pokračování příště                     Josef Hovád

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: