Generální oprava kaple sv. Jiří

Pro generální opravu kaple sv. Jiří jsme se rozhodli v roce 2011 po dobré zkušenosti s opravou kapličky Panny Marie Bolestné před kostelem sv. Vavřince. Tehdy se nám s pomocí dotací podařilo dát na další desetiletí do pořádku jednu z církevních staveb, kterou sice prakticky nevyužíváme, ale je ozdobou náměstí TGM, a z této podařené opravy máme radost.

Podobně jsme chtěli opravit kapli sv. Jiří, aby byla ozdobou města a my ji mohli předat v dobrém stavu dalším generacím. Tuto kapli sv. Jiří k životu farnosti nepotřebujeme, ale uvažovali jsme, že nově opravený prostor může lákat k využití nejen k bohoslužbám, ale také například ke koncertům či výstavám.

Předpokládali jsme, že díky dotacím bude stačit přispět na opravu kaple z běžného rozpočtu farnosti 10-15 procenty nákladů, což si jako farnost můžeme dovolit, zvláště když se práce rozdělí na několik let. To se také v prvních dvou etapách generální opravy v letech 2014 a 2015 dařilo a z celkového projektu za 2,5 milionu korun byla realizována větší část v rozsahu 1,7 milionu.

V letošním roce 2016 jsme plánovali akci dokončit, ale zaskočila nás snížená částka a změna podmínek dotace Olomouckého kraje. Nejdříve jsem chtěl letošní práce za takto nevýhodných podmínek zrušit, ale byl jsem přemluven, že chybějící peníze bude možné získat z rezervního fondu Ministerstva kultury a že by byla velká škoda v akci nepokračovat. Bohužel dotaci z rezervního fondu jsme nakonec nezískali a práce už zastavit nešlo. Byli jsme jen schopni o něco málo zmenšit rozsah prací na krajem požadovaných 616.298,- Kč a tuto částku jsme už stavební firmě zaplatili. Fakturu jsme mohli uhradit díky půjčkám od farníků, za které děkujeme.

Farnost se tím dostala do nepříjemné situace, kdy jsme byli nuceni dát na opravu kaple sv. Jiří mnohem více peněz, než jsme počítali a tím nám pak peníze chybí jinde, například na vrácení zmiňovaných půjček farníkům. Je to pro nás poučením a proto jsme se rozhodli financování opravy kaple sv. Jiří (a výhledově opravy kostela sv. Vavřince) změnit. Dosud jsme peníze na zaplacení nezbytného podílu farnosti jako vlastníka brali z běžného rozpočtu farnosti, což nám donedávna vycházelo. Ale po letošní negativní zkušenosti v účetnictví vytvoříme fond, kde budeme shromažďovat dary určené konkrétně na opravu kaple sv. Jiří a v opravách budeme pokračovat jen do té míry, do které nám stav financí na tomto fondu umožní. 

Jako farnost totiž musíme dát přednost financování jiných položek, jako jsou: režijní náklady (teplo, elektřina, dešťová voda, vodné stočné, kancelářské potřeby atd.), odváděné příspěvky (například na misie, seminář, odvod arcidiecézi, výhledově příspěvek na platy kněží - jak se bude zmenšovat státní podpora), opravy a investice spojené s běžným životem farnosti a nutnou údržbou, či zmiňované vracení půjček. V příštím roce 2017 je pro nás prioritou zajištění primičních oslav. Nemůžeme si dovolit nadále financovat opravu kaple na úkor těchto základních výdajů.

Nepříjemné je, že po nešťastném vývoji financování letošní etapy se tento fond na opravu kaple sv. Jiří dostal do mínusu. Zaplatili jsme 616.298,- Kč za provedené práce dle smlouvy. Očekáváme dotace 200.000,- Kč z Olomouckého kraje, 85.000,- Kč z Ministerstva kultury a 50.000,- Kč od města Přerova. Naše farnost Přerov z běžného rozpočtu do fondu přesune 100.000,- Kč. Mezisoučet je mínus 181.298,- Kč. K tomu je třeba přičíst dluh oboustranně uznaných a dosud nevyfakturovaných víceprací v hodnotě 117.815,- Kč. Tedy v tuto chvíli je fond na opravu kaple sv. Jiří v mínusu 299.113,- Kč. Až se tato částka vybere a my budeme schopni vrátit půjčky farníkům, tak se začne vybírat na další práce, kterými bude generální oprava kaple sv. Jiří dokončena. V rámci smlouvy zbývají práce za 212.837,- Kč a před otevřením kaple bude ještě třeba dovybavit a vyzdobit interiér, což může stát kolem 30.000,- Kč (v této chvíli je to v nedohlednu, takže konkrétní realizací a její cenou jsme se ještě nezabývali). Odhadem tedy potřebujeme na dokončení opravy kaple sv. Jiří vybrat asi 540.000,- Kč.

K získání těchto 540.000,- Kč bude možné jen z minimální části využít dotací ministerstva či kraje, protože se jedná o práce již z větší části provedené a u těch nerealizovaných z větší části o neuznatelné položky. Proto nám zůstává pouze možnost žádat o pomoc město Přerov a doufat v podporu a dary od přerovských firem a přerovských občanů. Své dary můžete zasílat na účet farnosti 1057199/0300, variabilní symbol 161616. Do poznámky můžete uvést „dar na kapli sv. Jiří“. Případnou darovací smlouvu je možné domluvit osobně na faře v děkanátní kanceláři nebo také e-mailem: posta@farnostprerov.cz. Na požádání rádi vystavíme potvrzení o daru církvi pro slevu na dani. Peněžní prostředky, které na fondu zůstanou po dokončení celé akce, převedeme na fond na generální opravu kostela sv. Vavřince. Předem děkujeme těm, kdo opravu kaple sv. Jiří podpoří.

P. Pavel Hofírek, děkan, a členové ekonomické rady Římskokatolické farnosti Přerov, dne 28. 11. 2016

 

Aktuální stav k 1. lednu 2017:

K 1. lednu 2017 máme dluh na kapli sv. Jiří ve výši 263.513,- Kč. V loňském roce byly provedeny práce v hodnotě 616.298,- Kč a k tomu je třeba připočítat ještě vícepráce v částce 117.815,- Kč. V loňském roce 2016 na opravu přispěli: Olomoucký kraj 200.000,- Kč, Ministerstvo kultury 85.000,- Kč, město Přerov 50.000,- Kč, farnost Přerov z běžných prostředků 100.000,- Kč a farnost Přerov z vybraných účelových darů na opravu kaple sv. Jiří 35.600,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Děkuji také těm, kdo nám poskytli půjčky na zaplacení již provedených prací, a doufám, že jim budeme moci peníze brzy vrátit. Dokončení opravy kaple začneme plánovat, až se podaří dluh zaplatit. Protože se jedná o již provedené práce, tak na ně již není možné získat další dotace a jedinou možností je příspěvek města Přerova a na prvním místě dary od farníků a obyvatel Přerova. Je možné přispět bankovním převodem nebo předat dar v hotovosti na faře nebo přispět do měsíční sbírky na opravu kaple sv. Jiří, která bude v Přerově v neděli 26. února 2017.

 

Aktuální stav k 1. červnu 2017:

Díky dotaci 200.000,- Kč od města Přerova a díky darům farníků v darech a sbírkách se nám podařilo zaplatit dluh za všechny dosud provedené práce a na plánované dokončení opravy kaple v roce 2018 máme k 1. červnu 2017 vybráno 30.619,- Kč. Dle smlouvy o dílo má stát poslední etapa generální opravy kaple sv. Jiří 212.837,- Kč a ještě je třeba počítat s nějakou částkou na dovybavení interiéru kaple. Aby mohla být kaple znovu otevřena, tak potřebujeme vybrat ještě více než 200.00,- Kč. Děkujeme těm, kdo dosud na opravu kaple sv. Jiří přispěli, a všechny prosíme o další finanční podporu této akce. Děkujeme.

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: