Kříž

Jidáš vyběhl z večeřadla ke Kaifášovu domu, který stál o dvě ulice dál na sever a jeho dvůr měl společný vchod s domem Annáše. Sluha si nočního návštěvníka prohlédl v mihotavém světle lampy a řekl mu, aby počkal. Jidáš čekal. Třásl se rozčilením. Šel prodat Krista, svého Mistra. Tu zlou myšlenku mu vnukl satan, když ve středu před Velikonocemi odcházeli apoštolové s Ježíšem z chrámu. Jidáš tam zůstal. Vymluvil se, že musí ještě něco zařídit, blíží se svátky a jako pokladník má ještě mnoho práce. Ježíš se na něj podíval, pak se beze slova otočil a vyšel z chrámu.

Blahoslavený John Henry Newman, kardinál

Před dvaceti lety, 21. ledna 1991 prohlásil nyní již blahoslavený Jan Pavel II. kardinála Newmana za ctihodného a loni 19. září při své pastorační návštěvě ve Velké Británii jej Benedikt XVI. beatifikoval.

Putování

Štípa

 
 
Na našem červnovém putování po poutních místech se zastavíme v nedaleké Štípě u Zlína. Titulem zdejšího poutního kostela je Narození Panny Marie.

Rosteme ve víře - Liturgika

Svátost biřmování

Úvodník - červen 2011

 

Srdce Ježíšovo

 

V dnešním světě, ve kterém se rozmohlo tolik osamocenosti a beznaděje, ženy, muži i děti potřebují naléhavě poznat Boží srdce. To srdce, které odpouští, které se o lidi stará a které uzdravuje. Toto srdce není naplněno nedůvěrou, touhou po pomstě, předsudky, ani nenávistí. Toto srdce touží jen po jediném: lásku rozdávat a jako odpověď pak lásku přijímat. Toto srdce trpí, když vidí lidské utrpení, a když vidí lidskou nedůvěru svěřit se Božímu srdci, které chce rozdávat útěchu, naději a odvahu.

Přečetli jsme a doporučujeme

Z pláště a dalmatiky                      Max Kašparů

Světec měsíce - Svatý Bernardin Sienský, kněz

Narodil se roku 1380 ve střední Itálii v kraji u Sieny. Po studiích práva a uzdravení z nemoci, kterou se nakazil při ošetřování nemocných morem, vstoupil do františkánského řádu a stal se knězem. Základem jeho duchovního života byla bohoslužba a úcta k Panně Marii. Byl vynikajícím lidovým kazatelem a šiřitelem úcty ke jménu Ježíš po celé Itálii. Zřekl se všeho a hledal jen Boha. Nemluvil o pohromách, zvěstujících konec světa, jak bylo tehdy zvykem, ale především o Kristově Božské lásce. Nařčen býval z bludařství, ale vždy byla uznána jeho nevina.

Ministrantský výlet do stověžaté matičky Prahy

Konal se ve dnech 8. – 10. dubna 2011. Našim hostitelem stal přerovský rodák P. Petr Petřivalský OFMCap. Jak se ministrantům pobyt líbil, posuďte sami.                                                        (Redakčně neupraveno a neopraveno) 

Biřmovanci v Pačlavicích

Ve dnech 2. – 4. dubna se uskutečnila soukromá akce v Pačlavicích. Účastníky mohli být pouze ti, kteří se připravují na biřmování. Já jsem měl tu čest se účastnit. (VA) Dorazili jsme do rozlehlé fary, kde se pořádají i letní tábory. Společnost nám tu dělali kromě kněze i 3 slečny, které nám připravovaly tu zábavnější část našeho programu. Nejdříve jsme si rozdělili pokoje. (anonym1) Fara byla prostorná a ve vyhřívaných místnostech i útulná. V pokojích byly postele, což mě překvapilo. (ZF) Na faře byla zima a ty postele taky za moc nestály.

Kříž

Velikonoční beránek byl připraven. Když ho opatrně sdělávali z rožně, všichni zvolali: „Není Boha mimo Hospodina!“

Apoštolové nebyli stejně jako ostatní tehdejší obyvatelé Pa-lestiny vysokého vzrůstu, jen Petr je převyšoval. Nosili bílý šat s červeným lemem, všichni až na mladého Jana měli vousy nebo plnovous a nestříhané vlasy. Velel tak Zákon, který před touto marnivostí varoval. Většina z nich slyšela na dvě jména, druhé jim dal Ježíš. Ve třech případech se to trochu pletlo: byli dva Jakubové, Šimonové a Judové.

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku